سفارش تبلیغ
بستۀ پیشنهادی وب هاست ایران
برای آدمی زشت است که عملش از دانشش کمتر باشد و کردارش به گفتارش نرسد . [امام علی علیه السلام]