تنهاترین تنهایی، همنشین بد است . [رسول خدا صلی الله علیه و آله]