کسی که دانشی را زنده کرد، نمی میرد . [امام علی علیه السلام]