جوانمردى مهرآورتر از خویشاوندى است . [نهج البلاغه]